Adatkezelési tájékoztató


Legutóbb frissítve: 2015. február 8.

Adatkezelési tájékoztató

Felülvizsgálva: 2016.02.02.

 1. Bevezető

A Szolgáltató számára kiemelten fontos, hogy az Érintett személyiségi jogainak, személyes adatai védelmének, információs önrendelkezési jogainak érvényesülését biztosítsa, mely célkitűzés érdekében a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárhatót a személyes adatok védelme érdekében, illetve az alábbiak szerint támogatni és segíteni kívánja az Érintettet jogai és kötelezettségei megismerésében, igényei érvényesítésében. A Szolgáltató Xeropan© mobil applikációjának igénybe vételéhez – a Tutorial („Bevezető”) kivételével – az Érintettnek regisztrációra van szüksége. A Szolgáltató szolgáltatásainak (továbbiakban: Szolgáltatás) Érintett általi igénybe vételekor, illetve az említett regisztráció során különböző típusú adatokat kezel.

Mindezekre tekintettel a jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy meghatározza azokat az alapelveket, szabályokat, melyek mentén az adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) a Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben a felhasználó (továbbiakban:Érintett) személyes adatait kezeli.

 1. Tájékoztató elfogadása

A Felhasználó kijelenti, hogy a Xeropan© vagy bármely elemének igénybe vételével (különösen, de nem kizárólagosan a Xeropan© honlap látogatásával, böngészésével, a Xeropan© mobil applikáció letöltésével, használatával) a jelen Tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket megismerte, megértette és kifejezetten elfogadta. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Xeropan© igénybe vételéhez mind a Felhasználási feltételek, mind pedig a Tájékoztató elfogadása szükséges. 1. Definíciók

  1. Szolgáltatás: Xeropan©honlap és mobil applikáció funkciói igénybe vételének a biztosítása.

  2. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

  3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

  4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

  5. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

  6. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

  7. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

  8. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

  9. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

  10. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

  11. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

  12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

  13. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

  14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

  15. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam

  16. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

  17. Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés. 1. Alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az Érintett hozzájárul, vagy kötelező adatkezelés esetében (ha az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatalmazott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli).

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelés minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely:

 • az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,

 • a cél elérésére alkalmas,

és csak a jelen Tájékoztatóban meghatározott ideig.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az alább meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadására - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén történik.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, a jelent Tájékoztatóban megnevezett harmadik személy(ek)en kívül nem adják át, kizárólag csak az Érintett előzetes engedélyével.Személyes adatot az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére csak akkor továbbít, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha:

 • ha az Érintett kifejezetten hozzájárult,

 • azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor. 1. Jognyilatkozatok érvényessége

Amennyiben az Érintett 14. életévét még nem töltötte be, jognyilatkozata semmis, és a Tájékoztató elfogadására kizárólag törvényes képviselője jogosult az ő nevében. Amennyiben az Érintett a 14. életévét már betöltötte, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. Amennyiben az Érintett 16. életévét betöltötte, személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulását saját jogán megadhatja, annak érvényességéhez törvényes képviselője hozzájárulása vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. 1. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

Az adatkezelésre a Xeropan© mobil alkalmazás használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, az Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatokkal kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel a megadott adatokkal történtő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A Szolgáltató adatkezelése tehát az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, , melyekről jelen pont alatt, valamint külön, eseti jelleggel ad tájékoztatást a Szolgáltató.Abban az esetben, ha az Érintett nem saját személyes adatát adja meg a Szolgáltatónak, az Érintettet terheli a kötelezettség, hogy az Érintett hozzájárulását beszerezze.  1. Xeropan© honlap

   1. Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

   2. A kezelt adatok köre: Érintett számítógépének azonosítója (IP címe), az Érintett böngészőjének típusa, a látogatás dátuma és időpontja, milyen tartalmakat tekintett meg, mely honlapról érkezett, mely honlapra távozott. Ezen adatok az Érintett személyes azonosítására alkalmatlan adatok, és az Adatkezelő– jogszabályi kötelezettség teljesítését kivéve, az ott meghatározott feltételekkel - nem tesz lépéseket az IP cím tulajdonosának azonosítására.

   3. Az adatkezelés célja: statisztikai adatelemzés, a Szolgáltatás teljesítése, a Szolgáltatás működésének ellenőrzése, a felhasználói élmény javítása, a Szolgáltatás személyre szabása.

   4. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 3650 nap.

Az Adatkezelő www.xeropan.com címen elérhető honlapjának html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.  1. Xeropan© mobil applikáció letöltése (IOS és Android platformok)

   1. Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása

   2. A kezelt adatok köre: az Érintett mobiltelefonjának egyedi azonosítója, hardverének típusa, mobiltelefonjának nemzetközi azonosítója (IMEI szám), a mobil operációs rendszer verziószáma, a mobiltelefonjának elnevezése, az Érintett email címe (Facebook vagy Google+ kapcsolódás esetében), az Érintett tartózkodási helye (IP cím alapján). Az Adatkezelő az Érintett azonosítására az applikáció használatával összefüggésben saját azonosítót (Player ID) is használ.

   3. Az adatkezelés célja: statisztikai adatelemzés, a Szolgáltatás teljesítése, a Szolgáltatás működésének ellenőrzése, a felhasználói élmény javítása, a Szolgáltatás személyre szabása, a megfelelő verziójú Xeropan© mobil applikáció eljuttatása az Érintetthez annak tartózkodási helye függvényében, visszaélések megakadályozása.

   4. Az adatkezelés időtartama: az Érintett Adatkezelő részére történő törlési kérelmének elküldéséig. Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli az adatokat a rendszeréből.  1. Xeropan© mobil applikáció igénybe vétele

   1. Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Xeropan© mobil applikáció igénybe vételéhez - annak bevezetője („Tutorial”) kivételével - az Érintettnek regisztrációra van szüksége. A regisztráció történhet az Érintett meglévő Facebook, Google+ fiókjával. Az Adatkezelő adatkezelése a Facebook és a Google+ adatkezelési tájékoztatóival összhangban valósul meg.

   2. A kezelt adatok köre: Az Érintett teljes neve, Facebook vagy Google+ azonosítója és/vagy felhasználóneve, email címe, tartózkodási helye, neme, születési dátuma, profil képe vagy annak URL címe, azon ismerőseinek Facebook vagy Google+ azonosítója, akik szintén regisztráltak az applikációban, szerver log file-okon keresztül az Érintett Szolgáltatással kapcsolatos interakciói, melyek kapcsolódhatnak az Érintett Player ID-jához, IP címéhez vagy mobiltelefonjának egyedi azonosítójához.

   3. Az adatkezelés célja: statisztikai adatelemzés, a Szolgáltatás teljesítése, a Szolgáltatás működésének ellenőrzése, a felhasználói élmény javítása, a Szolgáltatás személyre szabása, visszaélések megakadályozása.

   4. Az adatkezelés időtartama: Érintett Adatkezelő részére történő törlési kérelmének elküldéséig. Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül törli az adatokat a rendszeréből.  1. Hírlevél

   1. Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása

   2. A kezelt adatok köre: Player ID, Érintett teljes neve, email címe, a feliratkozás dátuma, időpontja.

   3. Az adatkezelés célja: hírlevelek vagy egyéb reklámlevelet küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, a Szolgáltatással igénybe vételével kapcsolatos rendszerüzenetek és értesítések küldése.

   4. Az adatkezelés időtartama: Érintett leiratkozásáig.Az Érintett hírlevélhez kapcsolódó interakcióinak mérésére a Szolgáltató hírlevélkövető kódot (mailgun, MailChimp) alkalmaz, mely visszajelzést ad számára az Érintett hírlevél-megnyitásáról, olvasásáról, a hírlevélen tett kattintásokról.

Xeropan© mobil applikációban történő Facebook, Google+ fiók regisztráció során tud az Érintett feliratkozni arra, hogy részére az Adatkezelő hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet küldjön. Az Érintett a hozzájárulást bármikor jogosult ingyenesen visszavonni a hírlevél alján található „Leiratkozás”-ra kattintással. A leiratkozást követően az Adatkezelő az Érintett számára több hírlevelet vagy egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli az Érintett adatait a hírlevélre feliratkozott az Érintettek adatai közül.  1. Ügyféllevelezés, panaszkezelés

   1. Az adatkezelés jogalapja: az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

   2. A kezelt adatok köre: Érintett teljes neve, email címe, és az általa önkéntesen megadott egyéb adatok.

   3. Az adatkezelés célja: Érintett észrevételeinek, kérdéseinek rögzítése a Szolgáltatás fejlesztésének, a működésének ellenőrzése érdekében, az Érintett panaszának kezelése.

   4. Az adatkezelés időtartama: az ügy elintézésétől számított legfeljebb 5 év.  1. Egyéb adatkezelés

A jelen Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Szolgáltatót.
Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 1. Cookie-k és más követő eszközök

A Szolgáltatás egyes funkcióinak helyes működése érdekében cookie-k használata válhat szükségessé, melyek ugyanakkor az Érintett számára bizonyos kényelmi funkciót is betölthetnek. Az Adatkezelő által elhelyezett cookie-k lehetővé tehetik az Adatkezelő számára az Érintett számítógépének azonosítását (IP cím), mobiltelefonjának nemzetközi azonosítását (IMEI szám), böngészési adatainak megismerését, felhasználónév és jelszó visszaidézését (automatikus mezőkitöltés). A cookie tartalmazhat információt az Érintett azonosítására (Felhasználói ID) alkalmas módon, melyet az Adatkezelő annak érdekében kezel, hogy a szolgáltatását az Érintett igényeinek, érdeklődésének megfelelően nyújthassa, illetve megkönnyítse az Érintett számára a Szolgáltatás igénybe vételét. Az Érintett a cookie-k alkalmazását bármikor letilthatja, illetve törölheti böngészőjében, azonban tudomásul veszi, hogy ez a Szolgáltatás egyes funkciói működésének hibáját okozhatja.

Az Adatkezelő a Google Adwords remarketing követő kódjait használja, mely kód az Érintett megjelöléséhez cookie-kat használ. A remarketing követőkódok segítségével az Érintett a Google Display hálózatba tartozó honlapokon remarketing hirdetésekkel válik felkereshetővé. A cookie-k kezelésére a fent leírtak megfelelően irányadóak.

Az Adatkezelő külső reklámszolgáltatók számára reklámok közzétételének lehetőségét biztosíthatja a Szolgáltatás igénybe vétele során. Ezen reklámszolgáltatók cookie-kat helyezhetnek el az Érintett számítógépén és/vagy mobiltelefonján annak érdekében, hogy a böngészési adataikat, a megtekintett reklámokat nyomon követhessék saját szolgáltatásuk az Érintett igényeinek, érdeklődésének megfelelő biztosítása érdekében. Jelen Tájékoztató nem vonatkozik, és az Adatkezelőt felelősség nem terheli ezen külső reklámszolgáltatók adatkezelési gyakorlata tekintetében.

Az Adatkezelőt a Szolgáltatás Érintett általi igénybe vételének jobb megértése érdekében - a Xeropan© honlap és a Xeropan© mobil applikáció látogatottsági és egyéb analitikai adatainak mérése és auditálása által - külső szerverek segítik (így különösen Google Analytics). Ezen külső szerverek működésük során cookie-kat, API-kat és SDK-kat használhatnak. Jelen Tájékoztató nem vonatkozik, és az Adatkezelőt felelősség nem terheli ezen külső szerverek adatkezelési gyakorlata tekintetében. Adatkezelésükről az Érintett a következő címen tájékozódhat: https://www.google.com/analytics/

 1. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a fióktelepén, adatfeldolgozóinál, valamint a WEB-SERVER Kft. által működtetett szervereken találhatóak meg.

Az Adatkezelő rendelkezik azokkal a műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel, melyek alkalmasak az adatkezelés biztonságának megteremtésére és fenntartására, így az Adatkezelő védelmet biztosít különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférés,

 • megváltoztatás,

 • továbbítás,

 • nyilvánosságra hozatal,

 • törlés vagy megsemmisítés, valamint

 • a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá

 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel az Adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) úgy választják meg az adatok biztonságát szolgáló intézkedéseket, hogy azok az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázatokkal szemben megfelelő szintű védelmet nyújtsanak, és több lehetséges megoldás közül a személyes adatok védelmének magasabb szintjét biztosító megoldás kerüljön alkalmazásra, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene a Szolgáltatónak.

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságáról szerverszintű és applikáció-szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 1. Érintett jogai, jogorvoslat

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

 • személyes adatainak helyesbítését,

 • személyes adatainak törlését vagy zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével).

Az Adatkezelő tájékoztatása kiterjed:

 • az Érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról,

 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,

 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,

 • az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá

 • az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről (az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén).

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás megadása ingyenes, ha a tájékoztatást kérő Érintett a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapít meg.

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Érintettet jogorvoslatért jogosult bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

 • az adatkezelése jogellenes,

 • a Felhasználó kéri,

 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható-, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

 • az adatkezelés célja megszűnt,

 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti az Adatkezelő, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Érintettet írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.Jogorvoslati lehetőséggel élhet a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.huHa az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fent megjelölt határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 1. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Alfa Proxima-X Kft.

Székhely: 4150 Püspökladány, Erőss Lajos utca 3/1.

Adószám: 14548882-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-015982

Fióktelep: 4028 Debrecen, Kassai út 2.

Email cím: info@xeropan.com

Adatvédelmi nyilvántartási szám: Igénylés előtt. 1. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Név: CodeYard Kft.

Székhely: 4026 Debrecen, Mester utca 1. III. em. 6.

Email cím: info@codeyard.eu

Tevékenység: FejlesztésNév: Forensys Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 60. V. em. 46.

Email cím: info@forensys.hu

Tevékenység: MarketingNév: WEB-SERVER Kft.

Székhely: 4025 Debrecen, Pásti utca 2. 1. em. 5.

Email cím: info@web-server.hu

Tevékenység: Szerverszolgáltatás 1. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek a Xeropan© honlap és a Xeropan© mobil felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Xeropan© honlap és a Xeropan© mobil használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.info@xeropan.com

Ügyfélszolgálat